โพสต์ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ……

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส…

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง เรื่อง โครงการอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนนไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ การเปิดการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนกำยาน เรื่อง การยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน (การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2566)

องค์การบริหารส่วนตำบ…

คุณพลาด