จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 40
0 0


ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๕ แจ้งว่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการ
ทอดไม่ทิ้ง ระยะที่๒ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ภายในวันที่๒๕ มกราคม๒๕๖๗
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พิจารณาเข้าร่วมโครงการทอดไม่ทิง ระยะที่๒ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่๕ โดยสามารถส่งแบบตอบรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

คุณพลาด