จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1319
0 0

ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นายอภิศักดิ์ จรดล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
เบอร์ติดต่อ 0-3544-0247 ต่อ 18
นายประสวน พันธ์แตง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
เบอร์ติดต่อ 0-3544-0247 ต่อ 18
นายชำนาญ คำนวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
เบอร์ติดต่อ 0-3544-0247 ต่อ 18
นายเอกลักษณ์ แย้มมณีชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
เบอร์ติดต่อ 0-3544-0247 ต่อ 18

gggg

ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภัสนันท์ ชนิตาบุญทรัพย์
ปลัด อบต.ดอนกำยาน
เบอร์ติดต่อ.
0-3544-0247 ต่อ 16

นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ. 0-3544-0247 ต่อ 10-11

นางสาวพรพิมล เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
ติดต่อ 0-3555-5130 ต่อ 15

นายสมพร มั่นใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ติดต่อ 0-3544-0247 ต่อ 20

นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ 0-3544-0247 ต่อ 13

นางสาวอรุณศิริ กงริ้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ติดต่อ 0-3544-0448 ต่อ 17

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน หมู่ที่ 2  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เบอร์ติดต่อ   035-440247 , 035-555130
ต่อ    ส่วนกลาง  สำนักปลัด        กด           1
                กองคลัง                       กด           2
                กองการศึกษาฯ                กด           3
                งานป้องกันฯ                   กด           4    หรือ  035-440448 , 081-7053767 
                กองสาธารณสุขฯ              กด           5
                กองช่าง                        กด           6
                งานตรวจสอบภายใน          กด           7
e mail  :  bin_2554@hotmail.com
Facebook  :  อบต.ดอนกำยาน  จังหวัดสุพรรณบุรี
เพจ  :  www.donkumyan.go.th
Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
50 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

คุณพลาด