จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 326
0 0
วิสัยทัศน์
“ดอนกำยาน” เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมปลอดภัย ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ผลิตอาหารที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน
มีสุขภาพที่ดี รู้เล่นกีฬา การศึกษาเด่นนำ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
พันธกิจ
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักงานปลัด ติดต่อ โทร. 035-440247
กองคลัง ติดต่อ โทร. 035-555-130
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดต่อ โทร.035-440448
www.donkamyan.go.th
e-mail : admin@donkamyan.go.th

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

คุณพลาด