จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1810
0 0
นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ.0-3544-0247 , 035-555031 ต่อ 10 – 11
นางสาววกุล คำพิจารณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ.0-3544-0247 , 035-555031 ต่อ 10 – 11
นายสุรเชษฐ์ ทองไกร
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวอักษร โพธิ์ทอง
นักทรัพยากรบุคคล
นายชัยยาพร หอมสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์ติดต่อ. 0-3544-0448
0-3544-0247 , 035-555031 ต่อ 19
081-7053767
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวขวัญดาว ทองแย้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
นายปริญญา สินอุดมผล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายพดล จาดทองคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายดำรงค์ บุญช่วย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนิพน ทัพสกุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวดวงพร สอนรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศิลา ติณมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายเอกมณี สีดากิจ
พนักงานดับเพลิง
นายชลทิตย์ พรรณโภชน์
พนักงานดับเพลิง
นายกิตติภพ จาดทองคำ
พนักงานดับเพลิง
นางสาวนงรัก แก้วเมฆ
คนสวน
นายอานนท์ ศรีบัวบาน
คนสวน
นางอ้อย แตงวงศ์
คนงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน หมู่ที่ 2  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เบอร์ติดต่อ   035-440247 , 035-555130
ต่อ    ส่วนกลาง  สำนักปลัด        กด           1
                กองคลัง                       กด           2
                กองการศึกษาฯ                กด           3
                งานป้องกันฯ                   กด           4    หรือ  035-440448 , 081-7053767 
                กองสาธารณสุขฯ              กด           5
                กองช่าง                        กด           6
                งานตรวจสอบภายใน          กด           7
e mail  :  bin_2554@hotmail.com
Facebook  :  อบต.ดอนกำยาน  จังหวัดสุพรรณบุรี
เพจ  :  www.donkumyan.go.th
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
100 %
Surprise
Surprise
0 %

คุณพลาด