จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1060
0 0

ปลัด อบต.ดอนกำยาน
เบอร์ติดต่อ.
0-3544-0247
นางสาวรัชนก ปิยะดำรง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ.089-748-7178
0-3544-0247
นางสาววกุล คำพิจารณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ.097-263-5545
0-3544-0247
นายสุรเชษฐ์ ทองไกร
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวอักษร โพธิ์ทอง
นักทรัพยากรบุคคล
นายชัยยาพร หอมสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์ติดต่อ. 0-3544-0448

นางสาวขวัญดาว ทองแย้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกรปฏิบัติการ
นายปริญญา สินอุดมผล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายพดล จาดทองคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายดำรงค์ บุญช่วย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนิพน ทัพสกุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวดวงพร สอนรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศิลา ติณมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายเอกมณี สีดากิจ
พนักงานดับเพลิง
นายชลทิตย์ พรรณโภชน์
พนักงานดับเพลิง
นายบุญนำ นาคสัมพันธ์
พนักงานดับเพลิง
นางสาวนงรัก แก้วเมฆ
คนสวน
นายอดิสรณ์ ขวดสาลี่
คนสวน
นางอ้อย แตงวงศ์
คนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักงานปลัด ติดต่อ โทร. 035-440247
กองคลัง ติดต่อ โทร. 035-555-130
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดต่อ โทร.035-440448
www.donkamyan.go.th
e-mail : admin@donkamyan.go.th

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
100 %
Surprise
Surprise
0 %

คุณพลาด