จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 417
1 0

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

1. องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม(มาตรา 66)

2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้(มาตรา67)

(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก1/1 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจําเป็น

และสมควร

3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการใน เขตองค์การบริหารส่วนตําบลดังต่อไปนี้(มาตรา 68)

(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(2) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ

(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล

(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(12) การท่องเที่ยว

(13) การผังเมือง

อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

1. มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ

ตนเองดังนี้ (มาตรา 16)

(1)การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2)การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า

(3)การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(4)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(5)การสาธารณูปการ

(6)การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ

(7)การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

(8)การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(9)การจัดการศึกษา

(10)การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส

(11)การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(12)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกบที่อยู่อาศัย

(13)การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(14)การส่งเสริมกีฬา

(15)การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(17)การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(18)การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย

(19)การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

(20)การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(21)การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(22)การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(23)การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ

(24)การจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(25)การผังเมือง

(26)การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(27)การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(28)การควบคุมอาคาร

(29)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30)การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(31)กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

2. อํานาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”

เอกสารดาวน์โหลด

****โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี

****พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

****พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน หมู่ที่ 2  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เบอร์ติดต่อ   035-440247 , 035-555130
ต่อ    ส่วนกลาง  สำนักปลัด        กด           1
                กองคลัง                       กด           2
                กองการศึกษาฯ                กด           3
                งานป้องกันฯ                   กด           4    หรือ  035-440448 , 081-7053767 
                กองสาธารณสุขฯ              กด           5
                กองช่าง                        กด           6
                งานตรวจสอบภายใน          กด           7
e mail  :  bin_2554@hotmail.com
Facebook  :  อบต.ดอนกำยาน  จังหวัดสุพรรณบุรี
เพจ  :  www.donkumyan.go.th

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

คุณพลาด