เดือน: มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 จำนวน 3 โครงการ

โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

วันที่ 13 มีนาคม 256…

ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่รับตรวจสอบคุณสมบัติ และยื่นอุทธรณ์ *โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565*

สำนักงานคลังจังหวัดส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่๕)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (๓ มีนาคม ๒๔๖๖)

คุณพลาด