เดือน: พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน

สังกัด กองการศึกษา ศ…

แจ้งผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local  Performance  Assessment:LPA)  ประจำปี พ.ศ.2566                                                                  

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 5,6,7

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพั…

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครั้งที่  1 ครึ่งปีแรก

คุณพลาด