เดือน: พฤษภาคม 2566

แจ้งผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local  Performance  Assessment:LPA)  ประจำปี พ.ศ.2566                                                                  

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 5,6,7

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

คุณพลาด