ผู้เขียน: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน

สังกัด กองการศึกษา ศ…

แจ้งผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local  Performance  Assessment:LPA)  ประจำปี พ.ศ.2566                                                                  

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพั…

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครั้งที่  1 ครึ่งปีแรก

แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

คุณพลาด