หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน

สังกัด กองการศึกษา ศ…

แจ้งผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local  Performance  Assessment:LPA)  ประจำปี พ.ศ.2566                                                                  

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพั…

โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

วันที่ 13 มีนาคม 256…

ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่รับตรวจสอบคุณสมบัติ และยื่นอุทธรณ์ *โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565*

สำนักงานคลังจังหวัดส…

คุณพลาด