หมวดหมู่: งานการเจ้าหน้าที่

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครั้งที่  2  ครึ่งปีหลัง

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง

คุณพลาด