หมวดหมู่: แผน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน เมษายน 2566 ถึง กันยายน 2566)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่๕)

คุณพลาด