หมวดหมู่: ITA

ขอเชิญประชาชนผู้เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เข้าระบบเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญประชาชนผู้เข้า…

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เข้าระบบเพื่อจัดทำประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญบุคลากรในหน่วย…

คุณพลาด