ผู้เขียน: งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 5,6,7

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 จำนวน 3 โครงการ

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 2 จำนวน 8 โครงการ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

คุณพลาด