ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครั้งที่  2  ครึ่งปีหลัง

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง

คุณพลาด