หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน

สังกัด กองการศึกษา ศ…

แจ้งผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local  Performance  Assessment:LPA)  ประจำปี พ.ศ.2566                                                                  

โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

วันที่ 13 มีนาคม 256…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบ…

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

กิจกรรมทำความสะอาด  Big  Cleaning  Day  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ   3   รอบ วันที่  8  มกราคม  2566

วันที่  12  มกราคม  …

คุณพลาด